GTS dřevosklady s.r.o. se sídlem Kloboukova 1231/75 148 00 Praha 4 Chodov, IČ: 045 92 727, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C vložka 250376 (dále též jen Správce) bude zpracovávat osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Pojem Správce znamená, že veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme, tj. určujeme jakým způsobem a za jakým účelem budou osobní údaje využity, jak dlouho budou uchovávány a jak budou zabezpečeny.

Dále je třeba pro lepší pochopení a úplnost zde poskytovaných informací vyjasnit význam pojmu „zpracování“. Tento pojem znamená jakoukoli operaci s Vašimi osobními údaji, tj. např. jejich zaznamenání, uložení, vyhledání, použití, šíření, seřazení, výmaz apod.

Správce bude zpracovávat tyto Vaše osobní údaje

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Adresa trvalého bydliště
 • IČ a DIČ
 • Kontakty na sociálních sítích
 • IP adresa přistupujícího zařízení (a z ní odvozená poloha)
 • Identifikace a technické parametry zařízení
 • Údaje o vašem chování na webu
 • Údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, zejména poskytovatelé služeb a softwaru.

Správce má povinnost sjednat sub-zpracovatelský vztah (včetně smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s pravidly GDPR) u všech takovýchto zpracovatelů. Uživatel souhlasem s těmito podmínkami uděluje výslovný souhlas s využitím dalších zpracovatelů.

Správce tímto prohlašuje, že nejmenoval žádného zástupce ani pověřence pro ochranu osobních údajů. To mimo jiné znamená, že společnost GTS dřevosklady s.r.o. si veškeré záležitosti spojené s ochranou osobních údajů zajišťuje sama, bez účasti dalších osob.

Práva při zpracování osobních údajů:

 • Právo požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
 • Právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů,
 • Právo na přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům a nechat si Vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit.
 • Právo požadovat výmaz osobních údajů, k jejichž zpracování nemá Správce Váš souhlas ani je nezpracovává na základě jiného právního důvodu,
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), v takovém případě bychom však ocenili, pokud byste se nejprve obrátili na nás a poskytli nám nejprve možnost k vyřešení dané situace.

Změny Zásad ochrany osobních údajů:

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit či doplnit. Změny je Správce povinen zveřejnit nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti takové změny na webových stránkách https://www.drevosklady.cz/ochrana-osobnich-udaju. Na těchto webových stránkách je také vždy k dispozici aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů.

Odvolání souhlasu:

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně zcela či zčásti odvolat zasláním požadavku na adresu obchod@drevosklady.cz. V takovém případě se Správce zavazuje Vaše osobní údaje bezodkladně vymazat. Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let od udělení souhlasu s jejich zpracováním.